---Is it a pen ______ a pencil?
         ---It’s a pen.

  • A and
  • B or
  • C not
  • D but
参考答案: B
解题思路: 考查选择疑问句,选择疑问句用or连接。句意:这是一只笔还是铅笔。>>>立即刷题
色吊丝中文字幕?38