–Where________he______?  ---In Wuhan.

  • A do; live
  • B does; lives
  • C do; live
  • D does; live
参考答案: D
解题思路: 句意:他现在住在哪里?在四川。根据句意可知,句子时态为一般现在时。主语he为第三人称单数,因此其一般现在时疑问句形式: does+主语+动词原形,故选D。>>>立即刷题
色吊丝中文字幕?38